469

setembre 2017 | Sant Feliu de Llobregat

El reportatge

Llum verda definitiva al Pla de Rescat Social i al Pla Local d’Habitatge

En el ple de juny es va donar el vistiplau definitiu al Pla de Rescat Social i al Pla Local d’Habitatge, dos projectes prioritaris i estratègics del Pla d’Actuació de Mandat (PAM) de l’Equip de Govern, que recullen un conjunt de polítiques municipals destinades a atendre les situacions d’urgència social i pobresa de la ciutat, i garantir els drets de la ciutadania. Tots dos plans s’havien aprovat de forma inicial l’octubre de 2016, però ha estat ara quan els documents han rebut llum verda al seu desenvolupament, just després d’uns mesos en què s’ha treballat la participació ciutadana amb l’objectiu d’incorporar noves accions i matisar les ja previstes, alhora que s’ha concretat la dotació de recursos (econòmics i humans) i el calendari d’aplicació de cadascuna de les actuacions a dur a terme.

El Pla de Rescat Social, aprovat amb el suport unànime de totes les forces polítiques, inclou un total de 81 accions que s’estableixen en cinc eixos: dret a l’alimentació, a l’habitatge, a l’educació, al treball i a l’autonomia personal i a la salut. Del total de propostes, 71 són accions concretes, com per exemple el funcionament del Banc d’Aliments, i 10 són accions transversals a totes les àrees. Fruït del procés de participació ciutadana, en l’aprovació definitiva del pla s’han incorporat 13 accions noves. A més, 34 de les accions que ja es tenien incorporen millores respecte a la proposta inicial, com és el cas de la dotació d’aliments frescs a les persones usuàries del Banc d’Aliments.

Pel que fa a la planificació, es preveu que les 81 accions es vagin desplegant per fases, i siguin una realitat l’any 2019. Un cop iniciades, les actuacions no tenen data de finalització, sinó que seran continuades en el temps i modulables en

funció del nombre de destinataris als que s’hagi de donar resposta. Per tal de garantir el bon funcionament del Pla, s’ha creat una Comissió de Seguiment (integrada per entitats, partits polítics i ciutadania) que avaluarà l’aplicació de les propostes. En concret, s’analitzaran més d’un centenar d’indicadors com ara la taxa d’atur, la renda mitjana per habitant, el nombre de desnonaments, el nivell de formació de la població, o les sol·licituds d’ajudes durant l’etapa escolar.

Pel que fa als recursos assignats al Pla de Rescat Social, s’estableixen prop de 14 milions d’euros, xifra que inclou tant les despeses directes per a cada acció definida, així com els costos de personal i gestió, o la disminució d’ingressos a causa de l’aplicació de mesures com la tarifació social.

www.santfeliu.cat/rescatsocial

Principals accions del Pla de Rescat Social

Alimentació

• Targeta alimentació.

• Aprofitament excedents alimentaris.

• Ajuts de menjador escolar.

Habitatge

• Foment del lloguer social i assequible.

• Assessorament contra la pobresa energètica.

• Construcció i promoció d’habitatges públics.

Educació

• Tarifació social (escoles bressol, Escola de Música i activitats esportives i de lleure).

• Vetllar per l’èxit educatiu de l’alumnat a través de diferents accions de suport escolar.

• Ajuts per als llibres de text i les sortides escolars.

Treball

• Introducció de clàusules socials en contractes públics.

• Plans d’ocupació.

• Ajuts a l’emprenedoria.

Autonomia personal i salut

• Projecte Radars (xarxa de prevenció i acció comunitària per detectar situacions de vulnerabilitat i risc social, amb l’ajuda de veïnat, comerciants, voluntariat, etc).

• Projectes de suport comunitari (horts socials).

• Serveis de teleassistència i manteniment i cura de la llar.

Digues la teva...

Jorge Rodríguez

Voluntari de la Comissió de Seguiment del Pla de Rescat Social

Magda Pañella

Membre d’Asprodis

Montse Delgado

membre de l’AFA escola Pau Vila

“Para mí siempre ha sido una motivación hacer cosas por la sociedad, y participar en algo tan necesario como el Plan de Rescate Social, todavía más. El problema es que el Plan llega tarde, porque las soluciones no son rápidas. De todos modos el proyecto está muy bien definido porque abarca todos los temas importantes. El Ayuntamiento ha puesto mucho de su parte, y ha sido muy acertado trabajar con las entidades y la gente. En cualquier caso, la detección y el seguimiento es primordial para abordar las situaciones de vulnerabilidad”.

“Em sembla que el Pla de Rescat Social és una cosa molt positiva, sobretot en el context actual de crisi. Penso que serà útil, especialment en temes d’habitatge, menjadors escolars, etc. Nosaltres, des d’Asprodis hem demanat incorporar entre els objectius la creació d’una llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual, que permetria que els alumnes més grans del Taller Marquet Molins tinguin un lloc on estar i dormir en sortir d’aquest centre”.

“El Pla de Rescat Social és un projecte absolutament indispensable per a les persones amb més vulnerabilitat social i apropa les persones i les entitats que viuen el dia a dia de les problemàtiques a la institució que ha d’ajudar a resoldre-les. Les AMPA o AFA vam poder tractar el tema dels ajuts per l’adquisició de llibres i extraescolars, i va ser el primer esglaó per poder millorar el treball conjunt amb Serveis Socials. El millor per a mi, no obstant, va ser poder conèixer les tasques socials d’altres entitats de la ciutat i sentir que la participació activa de la població sempre suma”.