469

setembre 2017 | Sant Feliu de Llobregat

El reportatge

Mesures a favor de l’habitatge,

des dels àmbits social i urbanístic

El Pla Local d’Habitatge (PLH), document estretament lligat al Pla de Rescat Social que recull el conjunt de polítiques socials i urbanístiques per facilitar el dret d’accés a la vivenda, especialment als col·lectius amb necessitats especials i a persones i famílies en situacions d’urgència social, es va aprovar amb els vots a favor d’ICV-EUiA, PSC, ERC, PDeCAT, VSF i el regidor no adscrit; i les abstencions de C’s i PP.

El document suposa un pas endavant en les polítiques municipals d’habitatge, destinades fins al darrer mandat a pal·liar els efectes de la bombolla immobiliària i les conseqüències de la crisi financera, sobretot amb atencions d’emergència i mediacions amb els bancs per evitar desnonaments. En aquest sentit, el Pla Local d’Habitatge va més enllà i centra la seva atenció en més àmbits, els quals s’han establert tenint en compte la diagnosi elaborada per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (ens depenent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona). Així, la diagnosi ha permès disposar d’una fotografia del mercat immobiliari de les últimes dècades a la ciutat amb dades socioeconòmiques, demogràfiques, sobre l’estat del parc d’habitatges, així com sobre la previsió de nous plans urbanístics. Atenent a aquesta realitat, s’han definit 4 grans objectius, 19 línies estratègiques i 25 accions.

Accions prioritàries

L’ampliació del parc públic d’habitatges ha de facilitar a les persones l’accés a un habitatge de qualitat per sota del preu de mercat. En aquest sentit, s’ha previst dur a terme accions com la construcció i promoció d’habitatges públics, l’adquisició d’habitatges privats per destinar-los a lloguer social, o la mobilització dels habitatges buits d’entitats financeres i de privats per tal que esdevinguin de lloguer assequible i social. Pel que fa al foment del lloguer social i assequible, l’Ajuntament pretén promoure la Borsa de lloguer municipal, un servei vinculat a l’Oficina Local d’Habitatge, que ofereix diferents avantatges tant als llogaters com als propietaris. Els preus dels habitatges de la borsa són com a mínim un 20% inferiors als preus mitjans de mercat. Alhora, les persones o famílies que accedeixen a la borsa no poden destinar més d’un 35% dels seus ingressos al pagament de l’habitatge.

D’altra banda, en la línia de rehabilitar i mantenir el parc d’habitatges actual de Sant Feliu, s’han definit accions com millorar les polítiques de rehabilitació i supressió de barreres arquitectòniques, potenciar els ajuts per temes d’eficiència energètica, establir nous mecanismes de finançament, així com vetllar per la detecció i sanció de l’assetjament immobiliari.

Jordi San José

L’alcalde

Drets de ciutadania

Un dels temes recurrents del debat polític fa referència al model de ciutat que s’aspira a construir. Sovint es planteja en una perspectiva necessària, però insuficient: el model urbanístic, que normalment inclou la visió de futur de l’activitat econòmica. Però normalment no es presta prou atenció al que considero fonamental per tenir una visió de futur, en el nostre cas, de Sant Feliu: un model social basat en la garantia dels drets de ciutadania.

La garantia dels drets de ciutadania és la prioritat clara del govern de la nostra ciutat. Tant des d’una perspectiva col·lectiva, garantint els drets de reunió, expressió i culte, per exemple, de totes les comunitats que se senten i formen part de Sant Feliu, com des d’una perspectiva individual, garantint a les famílies més castigades per la crisi tots els drets que formen part dels plans de rescat social i d’habitatge.

És molt important destacar que, per primer cop, els ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) treballarem de manera conjunta per fer una política metropolitana d’habitatges de lloguer assequible i social, en la qual s’emmarca el nostre Pla d’Habitatge 2016-22. Sense polítiques públiques d’habitatge ni de l’Estat ni de la Generalitat que ens ajudin en aquest objectiu, farem de la garantia del dret a l’habitatge un objectiu prioritari dels nostres plans de treball dels propers anys.

Dues fases, entre el 2017 i el 2022

El Pla d’Habitatge s’estructura en dues fases: la primera conclourà el 2019, i la segona fase va de l’any 2019 al 2022. En la primera fase es duran a terme tres actuacions importants per dotar Sant Feliu de més habitatges de lloguer assequible i social. En la segona fase es preveu dotar la ciutat d’equipaments per a la gent gran als centres cívics de Les Tovalloles i Mas Lluí.

Actuacions d’habitatge de lloguer públic 2017-2019

Des de la seva aprovació inicial l’octubre de 2016, el Pla d’Habitatge s’ha treballat dins el procés de participació del Pla de Rescat Social, i molt estretament amb representants de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Sant Feliu. Per tal de garantir la seva bona aplicació, s’ha creat la Taula Social de l’Habitatge, ens que s’encarregarà de supervisar el desenvolupament de les accions.

El servei de l’Oficina d’Habitatge s’ofereix des del Palau Falguera

“El Pla de Rescat Social i el Pla Local d’Habitatge són documents que s’han concebut i realitzat amb la participació de la ciutadania i les entitats. I precisament, amb aquests col·lectius es farà el seguiment de les accions mitjançant una comissió”

Mireia Aldana

Presidenta de l’Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials

El ple aprova mesures a favor de la transparència en la contractació

En el ple de juny es van aprovar altres qüestions relacionades amb el Pla de Rescat Social i vinculades a temes d’ocupació i activitat econòmica.

En relació al Pla de Rescat Social i el Pla Local d’Habitatge, en el ple de juny es va aprovar per unanimitat la incorporació de clàusules socials i mediambientals en totes les contractacions públiques, mesura que pretén impulsar la contractació pública socialment responsable i millorar les condicions laborals i mediambientals dels sectors productius per afavorir el treball digne, la inclusió social i la igualtat d’oportunitats.

D’altra banda, també en el ple es van aprovar incorporar criteris per als Plans d’Ocupació, una aposta del Govern per fixar de manera clara i transparent els perfils de les persones destinatàries i quina funció social compliran aquests plans. L’objectiu és establir que els plans d’ocupació siguin instruments per afavorir la reinserció laboral dels col·lectius amb més dificultats, com a eina per evitar o superar l’exclusió social, i per realitzar tasques que repercuteixin positivament al municipi i/o que ofereixin serveis a la ciutadania. En els criteris també s’exposen els aspectes prioritaris que es tindran en compte en la selecció.