416

juliol 2004 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 


 
L'Ajuntament implementarà un pla de sanejament dels comptes públics per a aquesta legislatura
 


Al ple municipal de maig es va presentar l'informe de la situació econòmica i financera de l'Ajuntament a tancament del 2002. Sol·licitat pel govern a la Diputació i realitzat per l'auditoria Faura-Casas, l'informe ha revelat que hi havia despeses acreditades i no imputades per valor de 698.153 euros , xifra que significa 319.348 euros més de la quantitat que s'havia detectat, i assenyala que el romanent de tresoreria, a 31 de desembre del 2002 hauria d'haver estat d'1.189.229 euros, molt per sobre dels 810.424 euros acreditats. L'augment de despeses assenyalat per l'anàlisi es deu a la no inclusió en la comptabilitat de factures i altres compromisos de pagament corresponents a aquest període, i que van ser carregades a l'exercici comptable del 2003.

La liquidació del 2003 -que es va aprovar inicialment- situava el romanent en 879.879 euros negatius, més dos reconeixements de crèdits extrapressupostaris i extracomptables per un import conjunt d'569.292 euros, que ofereixen un total negatiu de diners de caixa de 1.449.172 euros .

Davant d'aquesta situació, i tal com preveu la llei d'hisendes locals, el Ple va autoritzar la contractació d'un préstec de legislatura (a retornar en 4 anys) per equilibrar la situació de dèficit. Així, una vegada sumats el préstec que es va demanar a finals del 2003 per equilibrar el dèficit del 2002 i aquest de nou, la xifra d'endeutament addicional acumulat ascendeix a 2.259.596 euros , quantitat que es retornarà abans que acabi la legislatura. Paral·lelament, l'Ajuntament, a partir de les dades del 2003, es troba en l'obligació d'elaborar un pla de sanejament previ a l'autorització del préstec, pla que ja s'ha encarregat al Servei d'Assessorament i Control Econòmic-Financer de la Diputació i que està previst que s'enllesteixi properament.

Segons el tinent d'alcalde delegat d'Hisenda, Joan Massagué, "la situació econòmica heretada no és saludable, i això implica restriccions en la despesa. De moment haurem d'invertir 750.000 euros menys dels previstos en els propers 3 anys per retornar els préstecs producte del dèficit heretat [...], i per retornar a una situació d'equilibri, es requereixen mesures restrictives -que ja s'han pres- i que cal refermar en anys vinents. De la intensitat amb què es preguin aquestes mesures dependrà l'assoliment de l'estabilitat i la recuperació en un termini més o menys curt."

En aquest sentit, l'exregidor d'Hisenda i regidor d'ICV-EA Jordi San José va desmentir "categòricament", en comunicat de premsa ôl'existència d'un forat econòmic, i en cas que això fos així, tant el PSC com ERC, formacions presents en l'actual executiu i responsables d'aquestes acusacions, en serien corresponsables ja que formaven part de l'anterior equip i van participar en totes les decisions de caràcter econòmic que de forma transparent es van anar adoptant".  << anterior