Pągina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ver las estadísticas en castellano

Dades estadístiques de població

Dades amb data 05/12/2023

Selecciona per una data: de  

Consulta per districte: [ Districte 1] [ Districte 2] [ Districte 3] [ Districte 4] [ Districte 5] [ Districte 6] [ Districte 7] [Tots els districtes] [Definició dels districtes]

Població per edats:
Població Homes Dones Total
Menors de 15 anys 3308 3061 6369
Entre 15 i 64 anys 15382 15570 30952
Majors de 64 anys 4060 5525 9585
Població total 22750 24156 46906

 

Percentatge entre homes i dones sobre el total:
Població Percentatge d'homes Percentatge de dones Percentatge del total
Menors de 15 anys 7,05 6,53 13,58
Entre 15 i 64 anys 32,79 33,19 65,99
Majors de 64 anys 8,66 11,78 20,43
Població total 48,50 51,50 100 

 

Edats mitjanes de la població:
Edats mitjanes
Homes
Dones
Total
Edat mitjana de menors de 15 anys 8,24 8,33 8,28
Edat mitjana d'entre els 15 i els 64 anys 41,25 41,77 41,51
Edat mitjana de majors de 64 anys 75,76 76,70 76,30
Edat mitjana total 42,61 45,52 44,11

Veure taula d'edats

Indicadors específics de població:
Densitat de població (hab/km2) 3916,01
Relació de masculinitat (1) 0,94
Índex d'envelliment (2) 1,50
Índex de sobreenvelliment (3) 0,15
Relació de dependència (4) 0,52
Notes de la taula d'indicadors específics de població:
(1) Població masculina / Població femenina
(2) Població majors 64 anys / Població menors 15 anys
(3) Població majors 84 / Població majors 64 anys
(4) Suma (Població majors de 64 + Població menros de15 anys) / Població de 15 a 64 anys

Ajuda