Pągina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ver las estadísticas en castellano

Dades estadístiques de població

Dades amb data 27/05/2024

Selecciona per una data: de  

Consulta per districte: [ Districte 1] [ Districte 2] [ Districte 3] [ Districte 4] [ Districte 5] [ Districte 6] [ Districte 7] [Tots els districtes] [Definició dels districtes]

Població per edats:
Població Homes Dones Total
Menors de 15 anys 3260 3017 6277
Entre 15 i 64 anys 15376 15666 31042
Majors de 64 anys 4063 5504 9567
Població total 22699 24187 46886

 

Percentatge entre homes i dones sobre el total:
Població Percentatge d'homes Percentatge de dones Percentatge del total
Menors de 15 anys 6,95 6,43 13,39
Entre 15 i 64 anys 32,79 33,41 66,21
Majors de 64 anys 8,67 11,74 20,40
Població total 48,41 51,59 100 

 

Edats mitjanes de la població:
Edats mitjanes
Homes
Dones
Total
Edat mitjana de menors de 15 anys 8,31 8,36 8,33
Edat mitjana d'entre els 15 i els 64 anys 41,30 41,77 41,53
Edat mitjana de majors de 64 anys 75,76 76,68 76,29
Edat mitjana total 42,73 45,55 44,18

Veure taula d'edats

Indicadors específics de població:
Densitat de població (hab/km2) 3914,34
Relació de masculinitat (1) 0,94
Índex d'envelliment (2) 1,52
Índex de sobreenvelliment (3) 0,14
Relació de dependència (4) 0,51
Notes de la taula d'indicadors específics de població:
(1) Població masculina / Població femenina
(2) Població majors 64 anys / Població menors 15 anys
(3) Població majors 84 / Població majors 64 anys
(4) Suma (Població majors de 64 + Població menros de15 anys) / Població de 15 a 64 anys

Ajuda