Pągina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ver las estadísticas en castellano

Dades estadístiques de població

Dades amb data 31/03/2023

Selecciona per una data: de  

Consulta per districte: [ Districte 1] [ Districte 2] [ Districte 3] [ Districte 4] [ Districte 5] [ Districte 6] [ Districte 7] [Tots els districtes] [Definició dels districtes]

Població per edats:
Població Homes Dones Total
Menors de 15 anys 3339 3104 6443
Entre 15 i 64 anys 15276 15454 30730
Majors de 64 anys 3996 5378 9374
Població total 22611 23936 46547

 

Percentatge entre homes i dones sobre el total:
Població Percentatge d'homes Percentatge de dones Percentatge del total
Menors de 15 anys 7,17 6,67 13,84
Entre 15 i 64 anys 32,82 33,20 66,02
Majors de 64 anys 8,58 11,55 20,14
Població total 48,58 51,42 100 

 

Edats mitjanes de la població:
Edats mitjanes
Homes
Dones
Total
Edat mitjana de menors de 15 anys 8,17 8,20 8,18
Edat mitjana d'entre els 15 i els 64 anys 41,22 41,72 41,48
Edat mitjana de majors de 64 anys 75,62 76,57 76,16
Edat mitjana total 42,42 45,21 43,85

Veure taula d'edats

Indicadors específics de població:
Densitat de població (hab/km2) 3886,03
Relació de masculinitat (1) 0,94
Índex d'envelliment (2) 1,45
Índex de sobreenvelliment (3) 0,15
Relació de dependència (4) 0,51
Notes de la taula d'indicadors específics de població:
(1) Població masculina / Població femenina
(2) Població majors 64 anys / Població menors 15 anys
(3) Població majors 84 / Població majors 64 anys
(4) Suma (Població majors de 64 + Població menros de15 anys) / Població de 15 a 64 anys

Ajuda