428

gener 2007 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 


 
Editorial
 


Un nou any: nous reptes col·lectius

 

Un nuevo año: nuevos retos colectivos

Habitualment, l'entrada d'un nou any suposa desitjos de felicitat, de progrés o de salut. No aniré contra la tradició i, per tant, també us desitjo el més gran dels èxits personals i col·lectius per al 2007.

Però l'any 2007 també ha de ser per a Sant Feliu un any d'èxits. Podem coincidir que l'any 2006 difícilment és millorable, fonamentalment per dos esdeveniments: la signatura de l'anhelat conveni de finançament del soterrament de les vies del tren, el passat mes de juny, amb el Ministeri de Foment i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya; i l'acord per a la millora de l'àrea de La Salut - Can Calders, dins la tercera convocatòria d'ajuts de la “Llei de Barris” que significarà la inversió d'11 milions d'euros, gairebé 2.000 milions de les antigues pessetes, amb els quals la nostra ciutat iniciarà una transformació urbanística, social i econòmica sense precedents.

Però crec sincerament, que el repte de l'any 2007 és encara més difícil que l'assoliment dels històrics acords que hem viscut durant l'any 2006. El repte és, sens dubte, que la transformació que iniciem, i que ens portarà més enllà de l'inici de la pròxima dècada, sigui fruit de la reflexió col·lectiva, des de la legítima defensa de les diverses opinions, però des del respecte pels mecanismes democràtics dels que tots i totes ens hem dotat.

Això és el que demano a aquest nou any, aquesta serà la nostra principal tasca, tot i que no serà l'única. Aviat veurem la finalització de les moltes actuacions que s'estan duent a terme durant aquest mandat, com la remodelació del primer tram de Laureà Miró; la construcció del nou complex de piscines; la parada 32 del tramvia i la rotonda d'enllaç amb Sant Just i Sant Joan; la reforma de la plaça de Falguera o la construcció del tanatori, entre d'altres. A més d'altres actuacions que s'executaran durant el 2007, com ara la construcció del nou poliesportiu del Parc Esportiu de les Grases; el centre de barri de Mas Lluí; l'eliminació de dues de les tres línies elèctriques que passen pel barri de les Grases o el trasllat i l'ampliació de l'escola bressol Patufet a la nova escola bressol de Can Bertrand, que significarà 40 noves places de 0-3 anys.

Actuacions que impulsa l'equip de govern i que contribueixen al dinamisme i la vitalitat de la nostra ciutat.

 

Habitualmente, la entrada de un nuevo año supone deseos de felicidad, progreso o salud. No iré en contra de la tradición y, por lo tanto, también os deseo el mayor de los éxitos personales y colectivos para el 2007.

Pero el año 2007 también tiene que ser para Sant Feliu un año de éxitos. Podemos coincidir que el año 2006 difícilmente es mejorable, fundamentalmente por dos acontecimientos: la firma del anhelado convenio de financiación del soterrament de las vías del tren, el pasado mes de junio, con el Ministerio de Fomento y el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya; y el acuerdo para la mejora del área de la Salut – Can Calders, dentro de la tercera convocatoria de ayudas de la “Llei de Barris” que significará la inversión de 11 millones de euros, casi 2.000 millones de las antiguas pesetas, con los que nuestra ciudad iniciará una transformación urbanística, social y económica sin precedentes.

Pero creo sinceramente, que el reto del año 2007 es todavía más difícil que la consecución de los históricos acuerdos que hemos vivido durante el año 2006. El reto es, sin duda, que la transformación que iniciamos, y que nos llevará más allá del inicio de la próxima década, sea fruto de la reflexión colectiva, desde la legítima defensa de las diversas opiniones, pero desde el respeto por los mecanismos democráticos de los que todos y todas nos hemos dotado.

Esto es lo que pido a este nuevo año, esta será nuestra principal tarea, aunque no será la única. En breve veremos la finalización de las muchas actuaciones que se están llevando a cabo durante este mandato, como la remodelación del primer tramo de Laureà Miró; la construcción del nuevo complejo de piscinas; la parada 32 del tranvía y la rotonda de enlace con Sant Just y Sant Joan; la reforma de la plaza Falguera o la construcción del tanatorio, entre otras. Otras actuaciones se llevarán a cabo durante el 2007 como la construcción del pabellón polideportivo del Parc Esportiu de les Grases; el centro de barrio de Mas Lluí; la eliminación de dos de las tres líneas eléctricas que pasan por el barrio de les Grases o el traslado y ampliación de la guardería Patufet a la nueva guardería de Can Bertrand, que significará 40 nuevas plazas de 0-3 años.

Actuaciones que impulsa el equipo de gobierno y que contribuyen al dinamismo y la vitalidad de nuestra ciudad.
  << anterior