Ver estadísticas en castellano
Dades de població amb data 23/09/2018
Indicadors demogràfics bàsics:
Escollir data:
Població
Homes
Dones
Total
% H
% D
% T
Menors de 15 anys 3622 3490 7112 8,04 7,75 15,79
Entre 15 a 64 anys 14558 14843 29401 32,32 32,95 65,27
Majors de 64 anys 3695 4839 8534 8,20 10,74 18,94
Població total 21875 23172 45047 48,56 51,44 100 
 
de
de
 
Triar un districte:
    1 2 3 4 5 6 7 Tots  
Edats mitjanes
Homes
Dones
Total
Edat mitjana <15 anys 8,01 8,19 8,10
Edat mitjana de 15 a 64 anys 41,17 41,65 41,41
Edat mitjana >64 anys 74,73 75,99 75,45
Edat mitjana total 41,35 43,78 42,60

 

 

 

 

Indicadors específics de població  
Densitat de població (hab/km2) 3760,80
Relació de masculinitat (1) 0,94
Índex d'envelliment (2) 1,20
Índex de sobreenvelliment (3) 0,13
Relació de dependència (4) 0,53

 

 

 

 

 

(1) Població masculina / Població femenina
(2) Població >64 anys / Població <15 anys
(3) Població >84 / Població >64 anys
(4) Suma (Població >64 + Població <15) / Població de 15 a 64 anys
   
  Ajuda
 
  Mapa de districtes:
Veure indicadors demogràfics bàsics del distrcite 2 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 1 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 1 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 2 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 2 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 3 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 4 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 5 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 5 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 5 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 5 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 5 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 5 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 5 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 6 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 6 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 7 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 7 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 7 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 7