Ver estadísticas en castellano
Dades de població amb data 23/07/2019
Indicadors demogràfics bàsics:
Escollir data:
Població
Homes
Dones
Total
% H
% D
% T
Menors de 15 anys 3613 3470 7083 7,94 7,62 15,56
Entre 15 a 64 anys 14730 14943 29673 32,36 32,82 65,18
Majors de 64 anys 3799 4970 8769 8,34 10,92 19,26
Població total 22142 23383 45525 48,64 51,36 100 
Selecció de data
 
de
de
 
Triar un districte:
    1 2 3 4 5 6 7 Tots  
Edats mitjanes
Homes
Dones
Total
Edat mitjana <15 anys 7,97 8,23 8,09
Edat mitjana de 15 a 64 anys 41,10 41,69 41,40
Edat mitjana >64 anys 74,96 76,14 75,63
Edat mitjana total 41,50 44,04 42,81

 

 

 

 

Indicadors específics de població  
Densitat de població (hab/km2) 3800,71
Relació de masculinitat (1) 0,95
Índex d'envelliment (2) 1,24
Índex de sobreenvelliment (3) 0,14
Relació de dependència (4) 0,53

 

 

 

 

 

(1) Població masculina / Població femenina
(2) Població >64 anys / Població <15 anys
(3) Població >84 / Població >64 anys
(4) Suma (Població >64 + Població <15) / Població de 15 a 64 anys
   
  Ajuda
 
  Mapa de districtes:
Veure indicadors demogràfics bàsics del distrcite 2 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 1 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 1 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 2 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 2 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 3 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 4 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 5 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 5 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 5 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 5 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 5 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 5 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 5 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 6 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 6 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 7 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 7 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 7 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 7