Ver estadísticas en castellano
Dades de població amb data 03/08/2020
Indicadors demogràfics bàsics:
Escollir data:
Població
Homes
Dones
Total
% H
% D
% T
Menors de 15 anys 3525 3340 6865 7,67 7,27 14,94
Entre 15 a 64 anys 14952 15127 30079 32,54 32,92 65,46
Majors de 64 anys 3894 5111 9005 8,47 11,12 19,60
Població total 22371 23578 45949 48,69 51,31 100 
Selecció de data
 
de
de
 
Triar un districte:
    1 2 3 4 5 6 7 Tots  
Edats mitjanes
Homes
Dones
Total
Edat mitjana <15 anys 8,07 8,24 8,15
Edat mitjana de 15 a 64 anys 41,15 41,67 41,41
Edat mitjana >64 anys 75,22 76,35 75,86
Edat mitjana total 41,87 44,45 43,19
Veure taula d'edats      

 

 

 

 

Densitat de població (hab/km2) 3836,11
Relació de masculinitat (1) 0,95
Índex d'envelliment (2) 1,31
Índex de sobreenvelliment (3) 0,14
Relació de dependència (4) 0,53

 

 

 

 

(1) Població masculina / Població femenina
(2) Població >64 anys / Població <15 anys
(3) Població >84 / Població >64 anys
(4) Suma (Població >64 + Població <15) / Població de 15 a 64 anys
   
  Ajuda
 
  Mapa de districtes:
Veure indicadors demogràfics bàsics del distrcite 2 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 1 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 1 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 2 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 2 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 3 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 4 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 5 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 5 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 5 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 5 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 5 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 5 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 5 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 6 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 6 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 7 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 7 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 7 Veure indicadors demogràfics bàsics del districte 7