428

gener 2007 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 


 

Sant Feliu de Llobregat disposarà d'un pressupost de 40.921.211 euros per al 2007

 

En el ple municipal ordinari celebrat el dimarts 31 d'octubre, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat va aprovar el pressupost municipal per a l'exercici del 2007, amb els vots a favor de l'equip de govern (PSC, CiU i ERC), l'abstenció del PP i el vots en contra d'ICV-EA. Aquest pressupost, el darrer d'aquesta legislatura, perllonga la línia continuista de reducció de l'endeutament públic, d'acord amb les directrius exposades en el Pla de sanejament 2004-2007 elaborat pel Servei d'Assessorament i Control Economicofinancer de la Diputació de Barcelona i aprovat pel consistori santfeliuenc el 2004. Així, per al 2007, l'Ajuntament de Sant Feliu reduirà el seu deute fins a fixar-lo en 19 milions d'euros, gairebé 4 milions menys que el 2004. Aquesta reducció s'efectuarà sense perjudicar la capacitat d'inversió i millora dels serveis municipals per a l'exercici vinent.

Entre les actuacions més importants previstes en el pressupost municipal per al 2007, que disposarà d'una dotació econòmica en el capítol d'inversions de 7.990.840 euros, destaquen la posada en marxa d'un pla de soterrament de línies elèctriques a diferents punts de la ciutat, la construcció d'un nou pavelló esportiu al barri de les Grases, la urbanització de la riera de la Salut, el perllongament de les obres de remodelació de la plaça de Falguera, l'execució de la segona fase de la reforma de la carretera de Laureà Miró i la construcció d'un nou centre de barri al Mas Lluí. Així mateix, dintre de l'apartat de recursos destinats a serveis socials, destaca l'obertura d'una partida de 75.000 euros destinada a subvencions per a l'adquisició de llibres escolars per a l'alumnat de primària de les escoles públiques i concertades de Sant Feliu. La millora d'un 15% dels recursos econòmics destinats a la concessió del servei de jardineria i manteniment d'arbrat i la dotació de 25.000 euros per al manteniment de l'Oficina del Defensor del Ciutadà, operativa a partir del 8 de gener, tanquen els aspectes més destacats en l'apartat d'inversions.

Respecte als impostos municipals, per al 2007 l'IBI experimentarà un increment mitjà d'un 4%, el mateix percentatge que l'impost de vehicles i que la taxa d'escombraries. D'altra banda, els preus públics tindran un increment similar, exceptuant el cas de les escoles bressol públiques, en què baixarà l'aportació de les famílies en termes reals gràcies a la congelació del preu, que ha permès l'increment de les dotacions econòmiques provinents de la Generalitat.

A més, els comptes públics preveuen un increment dels ingressos ordinaris municipals per al 2007 d'1.870.982 euros. Així mateix, també destaca l'augment dels recursos per transferències de la Generalitat, amb una subvenció de 300.000 euros per a la construcció d'un nou pavelló a les Grases i el programa d'ajudes a la Llei de barris per a la rehabilitació de Can Calders i la Salut, amb 823.000 euros per a l'exercici vinent.

2.046.077 euros per a soterrar dues línies d'alta tensió al barri de Les Grases

Una de les novetats més destacades de la partida d'inversions per al 2007 és la partida de 2.046.077 per a soterrar dues línies d'alta tensió al barri de Les Grases. Aquesta partida, la de major dotació dintre de l'apartat d'inversions, permetrà el soterrament de les línies elèctriques de 66kv Sant Just – Sant Feliu i de 110 kv Mas Figueres – Hospitalet, que actualment travessen zones urbanes al barri de Les Grases. L'inversió total del projecte ascendeix al voltant dels 4,2 milions d'euros, provinents del Departament de Treball i Indústria (2.200.000 euros) i de l'Ajuntament de Sant Feliu. Aquesta col·laboració entre l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya és possible gràcies al conveni signat al maig del 2006 entre totes dues administracions, més la companyia elèctrica Fecsa-Endesa, pel qual es va fixar el finançament d'aquesta intervenció urbanística. En aquest sentit, el soterrament de les dues línies d'alta tensió al barri de Les Grases implanta una de les accions recollides en el Pla de l'Energia de Catalunya 2006-2015, aprovat l'octubre de 2005, que assenyala la conveniència de desplaçar o soterrar, de forma progressiva, els trams de línies elèctriques d'alta tensió que passen per zones urbanes.

L'alcalde de Sant Feliu, Juan Antonio Vázquez, considera que amb aquesta iniciativa la ciutat soluciona un dels problemes històrics del barri de Les Grases, “ja que aquestes línies elèctriques haurien d'haver estat soterrades amb la construcció del barri”. Aquest soterrament de dues de les tres línies d'alta tensió que travessen el barri de les Grases s'executarà al llarg del primer semestre del 2007. En aquest sentit, Juan Antonio Vázquez assegura que “continuarem treballant per aconseguir el soterrament de la línia d'alta tensió que encara resta”.

  Inversions 2007
TOTAL   
 Repos.infrast. - urbanisme, reg. trànsit i  transport i medi ambient
135.000 
 Urbanització Riera Salut i zona verda  adjacent (Llei de barris)
840.180 
 Repos.infrast. - pavimentació viària
 100.000 
 Pla soterrament línees elèctriques
2.046.077 
 Rehabilitació Plaça Falguera
600.800 
 Repos.infrast. - via pública: rehabilitació C/  Laureà Miró
480.000 
 Millora enllumenat públic
81.000 
 Reposició voreres (carril bici, accesibilitat,  passos elevats, etc)
60.000 
 Inv. Reposició Pla Director Centre
150.000 
 Inv. Reposició mobiliari - Via pública
18.000 
 Centre barri Mas Lluí
353.000 
 Equipament multifuncional Riera Salut (Llei  de barris)
807.567 
 Pavelló poliesportiu Les Grases
1.000.000 

  Endeutament
2003
2004
2005
 Deute viu inicial
18.688
21.311
22.717
 Amortització
2.458 
3.043
3.357
 Disposicions capital
5.081 
4.449
1.000
 Increment/Decrement  Deute
2.623 
1.406
-2.722
  Deute Viu Final
21.311
22.717
20.360

  Endeutament
2006
2007
 Deute viu inicial
20.360
20.589
 Amortització
3.771 
3.827
 Disposicions capital
4.000 
2.000
 Increment/Decrement  Deute
229 
-1.627
  Deute Viu Final
20.589
18.962  << anterior