426

juliol 2006 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 


 
Actualitat del ple
 

Aquestes son algunes de les mocions i dictàmens dels plens municipals ordinaris corresponents als mesos de maig i juny, i en el ple municipal extraordinari del 21 de juny:

MOCIONS

Moció dels grups municipals CiU, ICV-EA i PSC de suport al nou Estatut de Catalunya. Va ser aprovada amb els vots a favor d’ICVEA, PSC i CiU, i els vots en contra de PP i ERC.

• Moció dels grups municipals ERC, CiU, ICV-EA i PSC sobre el català a Europa. Va ser aprovada amb els vots a favor d’ICV-EA, PSC, CiU i ERC i l’abstenció del PP.

• Moció dels grups municipals PSC, CiU i ERC relativa a la política de comunicació de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Va ser aprovada amb els vots a favor de PSC, CiU, PP i ERC i els vots en contra d’ICV-EA.

• Moció del grup municipal PSC contra el tancament de l'empresa Braun. Va ser aprovada per unanimitat.

• Moció dels grups municipals ICV-EA, PSC, CiU, PP i ERC sobre la Marxa per la Cultura de Pau 2006. Va ser aprovada per unanimitat

• Moció del grup municipal ICV-EA demanant l'avaluació d'impacte ambiental comparativa de les dues opcions alternatives de planejament en l'àmbit del torrent del Duc. Van ser aprovats els punts 2 i 3 per unanimitat, i rebutjat el punt 1 amb els vots en contra de PSC, CiU i ERC i a favor d’ICV-EA i PP.

DICTAMENS

• Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya amb relació al finançament per a la construcció de l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat i sol·licitud de subvenció directa. Va ser aprovat per unanimitat.

• Aprovació del conveni de cooperació subscrit amb l'Institut Català d'Energia i l'empresa Endesa Distribución Eléctrica, SLU, pel soterrament de trams de línies elèctriques d'alta tensió de 66 i 110 kV a Sant Feliu de Llobregat. Va ser aprovat per unanimitat.

• Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i tècniques que ha de regir la concessió de l'ús privatiu del subsòl de dues finques municipals amb destí d'aparcaments públics situats al sector de Can Bertrand i a la riera de la Salut. Va ser aprovat per unanimitat, exceptuant els acords que fan referència als aparcaments del carrer de la Constitució i riera de la Salut, sobre els quals el grup d’ICV-EA es va abstenir.

• Atorgament de subvencions per a l'any 2006 a entitats de l'àmbit cultural, centres educatius santfeliuencs i AMPA, entitats esportives i entitats de l'àmbit educatiu. Va ser aprovat per unanimitat.

• Aprovació del conveni de col·laboració signat amb la Universitat Oberta de Catalunya amb data 16 de gener de 1997, per la construcció del web de Joana Raspall. Va ser aprovat per unanimitat.

• Aportació econòmica donant suport a la celebració de la XXXVIII Universitat Catalana d'Estiu i aprovació de les seves bases reguladores. Va ser aprovat per unanimitat.

• Ratificació del protocol signat entre el Ministeri de Foment, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per al soterrament de la línia ferroviària al seu pas pel nucli urbà. Va ser aprovat per unanimitat.

• Aprovació provisional de la modificació puntual del PGM de l’àmbit de la prolongació del carrer d’Anselm Clavé i connexió amb l’ampliació del carrer del Pla i conveni urbanístic. Va ser aprovat amb els vots a favor de PSC, CiU, PP i ERC i el vot en contra d’ICV-EA.

• Pròrroga del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la campanya de desinfecció de mosquits. Va
ser aprovat per unanimitat.

• Aprovació del conveni entre l'Ateneu Santfeliuenc i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, de cessió en dipòsit del fons documental
de l'Ateneu Santfeliuenc a l'Arxiu Comarcal. Va ser aprovat per unanimitat.

• Aprovació del conveni de cooperació amb el Consell Comarcal Baix Llobregat referent al servei esporàdic de transport especial per
a persones amb mobilitat reduïda. Va ser aprovat per unanimitat.

• Aprovació del conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al manteniment de l'Oficina Municipal d'Escolarització del Municipi. Va ser aprovat per unanimitat.

• Aprovació del Pla d'acció ambiental 2006-2016. Va ser aprovat per unanimitat.

• Ratificació de l'aprovació del conveni de dipòsit del fons documental de la Sra. Montserrat Roig, aprovat per la Junta de Govern Local, de data 12 de juny de 2006. Va ser aprovat per unanimitat.
  << anterior