Web de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

 

Indicadors específics de població
 
Relació de masculinitat (Població masculina / Població femenina).

Aquest indicador ens informa si hi ha més presència d'homes que dones al municipi. Així doncs, quan la xifra superi l'1 voldrà dir que hi ha més quantitat d'homes que dones i si no arriba a 1 voldrà dir que hi ha més dones que homes. L'1 significaria la mateixa proporció d'homes i dones.

 

Índex d'envelliment (Població > 64 anys / Població < 15 anys).


Aquest índex ens relaciona la població major de 65 anys amb la menor de 15 anys per tal de veure si la població gran del municipi és més nombrosa que la jove. Així, si l'índex presenta un valor superior a 1, sabrem que hi ha més població major de 65 anys que no pas menor de 15. En canvi, si l'índex no arriba a 1 voldrà dir que hi ha més població menor de 15 anys que major de 65. Un índex d'envelliment d'1 suposa la mateixa proporció de població major de 65 que menor de 15 anys.

 

Índex de sobreenvelliment (Població > 84 / Població > 64 anys).


A partir d'aquest índex podem saber la proporció de població que tenim en la franja d'edat de 65 a 84 anys en relació amb la població major de 84 anys. Si el resultat s’apropa a 0,5 tindrem la mateixa proporció de persones entre les dues franges d'edat (entre 65 i 84, i més de 84). Si s’apropa a 0 vol dir que tenim més població en la franja d'edat de 65 a 84 anys. I si pel contrari s’apropa a 1, la població major de 84 anys serà més nombrosa que la de 65 a 84.

 

Relació de Dependència (Suma (Població > 64 + Població < 15) / Població de 15 a 64 anys).


Aquest indicador ens relaciona la població no activa (formada per joves menors de 15 anys i població major de 65 anys) amb la potencialment activa (aquella que es troba entre els 15 i els 65 anys). Si l'índex supera l'1 ens trobem en una situació on la població activa és menor que la no activa. Pel contrari una relació de dependència menor a 1 ens indica una major proporció de població d'entre 15 i 65 anys.

 

Piràmide de població.


Ens representa l'estructura de la població per edat i sexe. Cada barra dibuixa el percentatge de persones d'una edat i un sexe determinat sobre el total de la població. Això ens permet fer-nos una idea ràpida de si ens trobem davant d'una població molt jove, o molt envellida, i també si hi ha més presència d'homes que de dones a certes edats. Per tal de comparar les piràmides de població per districtes cal que l'eix abscisses estigui a la mateixa escala a totes elles.

 

 

Plaça de la Vila, 1 - 08980 - Sant Feliu de Llobregat ajuntament@santfeliu.cat Facebook de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Twitter de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Canal Youtube de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Google